top of page

Wat doen ze met onze kinderen? COVID vaccin onder de loepDe teller staat inmiddels (28 juni 2021) op 7.294 geregistreerde bijwerkingen, waaronder 423 beoordeeld als ernstig en negen gemelde sterfgevallen bij 12- tot 17-jarigen. Vier sterfgevallen (44%) waren hart gerelateerd en drie waren plotselinge, onverklaarbare sterfgevallen.


Het meest recent gemelde overlijden omvat een 13-jarige jongen (VAERS ID 1406840) die twee dagen na ontvangst van een Pfizer-vaccin stierf. Andere sterfgevallen zijn onder meer drie 15-jarigen (VAERS I.D. 1187918, 1382906 en 1242573) en twee 16-jarigen (VAERS I.D. 1225942 en 1386841) en één 17-jarige (VAERS I.D. 1199455).


Hoe kan het dat wanneer dit in de VS gebeurt met kinderen, hier gevallen van myocarditis in de media gemeld worden en toch willen kinderartsen kinderen vanaf 12 jaar prikken waaronder ook de kwetsbare zieke kinderen met een of meer auto-immuunziekte. Dat zijn er veel, kinderen tegenwoordig hebben ziekten die vroeger enkel bij mensen op leeftijd voorkwamen. Diabetes komt onder jonge kinderen voor, reuma, depressie, darmziekten, kanker, bot- en bloedziekten. Men heeft niet onderzocht wat het COVID vaccin teweeg kan brengen bij zieke kinderen. Als gezonde tieners direct na de prikken in een rolstoel belanden, hoe gaat het met de gezondheid van kwetsbare kinderen? Vreselijk waar gaat het heen met de gezondheid van de ‘nieuwe generatie’. Waarom moeten we de jonge generatie zo belasten? Download het 'advies Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19' van de Gezondheidsraad.

Als ouders klakkeloos de overheid blijven volgen stijgen de zorgkosten de komende jaren nog meer. Een kind met chronische vaccinatieschade voor de rest van zijn leven kost de maatschappij veel geld. Niet alleen dat maar ook de druk op het gezin, de omgeving, tel maar eens uit wat er nodig is om deze mensen te helpen? En dat gaan we zo maar toelaten?

Vaders en moeders zeg NEE, tot hier en niet verder. Blijf van onze kinderen af!
Instrueer je kind hoe het moet handelen als er druk opgelegd wordt.
Leer je kind de mantra; Mijn lichaam mijn keus. Als ik zelf mag beslissen of ik een prik wil mag ik zelf kiezen om het niet te doen.

Bedenk dat veel jongeren uit solidariteit hun ‘leven’ in gevaar brengen omdat ze graag op vakantie of naar een feestje willen, ze willen hun vrijheid terug en zeker het ‘besmetten’ van opa en oma niet op hun geweten hebben. Ze worden niet geïnformeerd over de risico's. De spotjes op tv en uitspraken van artsen hebben meer het karakter van manipulatie.


Eens ingespoten gaat er nooit meer uit! Niemand weet nog wat de gevolgen op de lange termijn zijn. In mijn webinar video laat ik zien dat de injectievloeistof naar de vitale organen gaat, dat is onderzocht. Het fabeltje dat de vloeistof enkel op de prikplaats blijft is een leugen.


Vanaf welke leeftijd kun je een geïnformeerde overwogen beslissing nemen of je wel of niet aan een medisch experiment wilt deelnemen? Medische experimenten mogen niet op kinderen toegepast worden. Waarom belasten we onze kinderen met deze 'shit'! Kinderen dienen ten aller tijden beschermt te worden.


Volgens mij hoor je op die leeftijd met je vrienden en vriendinnen leuke dingen te doen. Een onbezorgde schooltijd te hebben, vrij te zijn om te sporten en vooral veel plezier te maken.
Waarom moeten tieners tegenwoordig deze beslissingen nemen?

Vergelijk het eens met je eigen jeugd. Welke interesses had jij? Was je bezig met dit soort ethische kwesties? Tegenwoordig horen kinderen dagelijks angstige verhalen. Krijgen straf als ze een positieve (niet betrouwbare) test hebben. Dan is de keuze om uit die angst en sociale druk te stappen makkelijk gemaakt, kiezen voor een prikje is dan nog maar een kleine moeite. Kom op stroop je mouw op! Waar is jouw tegenprestatie?


Deze tijd leert dat ouders nog meer hun kind(eren) moeten beschermen.


Gelukkig hebben we ook wetgeving die kinderen beschermt alleen moeten die wel goed gehanteerd worden. Ik weet een ding zeker; vanaf maart 2020 zijn de infectieziekten preventie maatregelen juist omgekeerd ingezet. In mijn verpleegkundige en kinder verpleegkundige opleiding heb ik veel geleerd over het voorkomen van infecties.


Bacteriën bestrijd je met handdesinfectans, virussen niet. Virale infecties kun je niet bestrijden, secundaire bacteriologische infecties wel. Ik heb jaren boven geïnfecteerde wonden en hoestende mensen gehangen. Voor ik hier uren verder over schrijf, ik ben er nog steeds. Mijn moeder heeft met TBC patiënten gewerkt en zij leeft ook nog steeds, gelukkig!


Verpleegkundigen zijn over het algemeen niet angstig aangelegd. Wat de afgelopen tijd in de ziekenhuizen gebeurt is daar neem ik geen verantwoording voor. Ik neem aan en blijf positief dat de waarheid boven tafel komt.


Maar laten we eerst kijken in hoeverre kinderen deel mogen nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Want daar zitten we in, in een experiment fase 2/3 van de studie die pas in 2023 afgerond moet zijn. En dat is nog snel! Lijkt me dat je dan nog geen zicht hebt op de lange termijn gevolgen.
Rijksoverheid.nl informeert;


‘Kinderen als proefpersoon bij medisch-wetenschappelijk onderzoek’.


Ook kinderen onder de 16 jaar kunnen deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit mag alleen als het aan strengere regels voldoet.


Deze regels gaan bijvoorbeeld over de risico’s waaraan het kind als proefpersoon mag worden blootgesteld. Die risico’s mogen niet te groot zijn. Daarnaast gelden er aparte regels voor de toestemming. Wanneer kinderen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan tekenen beide ouders (of voogd) een toestemmingsformulier. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar, moeten zelf ook een handtekening zetten op een toestemmingsformulier. Pas dan mag het kind meedoen aan onderzoek.


Stoppen tijdens medisch-wetenschappelijk onderzoek


Kinderen hebben altijd het recht om toch niet mee te doen aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook tijdens het onderzoek mogen de ouders of het kind altijd besluiten te stoppen. Zij hoeven niet te vertellen waarom.


Wanneer het kind zich tijdens het onderzoek verzet - denk hierbij aan sterke angst, verdriet of boosheid - dan mag het kind niet langer meedoen. Voordat het onderzoek start, overlegt de onderzoeker met de ouders wat als verzet wordt gezien.


Hoe zit het met de wetgeving? Mag je als 15-jarige zelf beslissen?


Het KNMG.nl de artsen federatie beschrijft over ‘Informed Consent’ aan de hand van het WGBO - Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, wat in het gezondheidsrecht staat over toestemming voor het uitvoeren van en medische behandeling.


Zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een arts, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. De informatieplicht van de arts en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd”.


"Goede informatie bevat de voor- en nadelen!"


DOWNLOAD KNMG-WEGWIJZER - Toestemming en informatie bij behandeling van minderjaringen.

Let op! De wet spreekt over een ‘behandeling’, je krijgt een behandeling als je ziek bent, niet als je gezond bent laat staan het ‘preventief’ vaccineren van een leeftijdsgroep waarvan tot nu toe 2 kinderen overleden zijn aan de ziekte die overigens onderliggende gezondheidsproblemen hadden.

Wat zegt de wet?


Quoot; "Voor de behandeling van een kind van 12, 13, 14 of 15 jaar is er toestem­ming nodig van zowel de gezagdrager(s) als het kind zelf. Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzon­deringen. Zie daarvoor paragraaf 4.3 ‘Acute situaties’ en 4.4 ‘Weigerende ouder(s)’.


Voor de behandeling van een kind van 16 of 17 jaar is alleen toestem­ming nodig van het kind zelf. De 16-­ of 17-jarige moet dan wel wils­bekwaam zijn ter zake van de behan­deling. Dat wil zeggen dat het kind in staat moet zijn om een redelijke afweging te maken van zijn belan­gen bij de medische behandeling.


Als een kind niet in staat kan worden geacht om zelfstandig een redelijke belangenafweging te maken over zijn medische behandeling, is dit kind ter zake van deze medische behandeling wilsonbekwaam. In dat geval is voor de medische behandeling de toe­ stemming van de gezagsdrager(s) nodig. Dit geldt voor alle kinderen van 12 jaar of ouder, dus ook voor 16­ en 17-jarigen.


In een acute situatie is toestemming vragen aan de ouder(s) niet vereist. Het gaat dan om situaties waarin de toestemming van de ouder(s) niet kan worden afgewacht, omdat direct medisch ingrijpen nodig is om ern­stig nadeel voor het kind te voorko­men. Dit geldt voor kinderen in alle leeftijdscategorieën. De arts infor­meert de gezag dragende ouder(s) of de voogd in deze gevallen achteraf zo spoedig mogelijk.


Artikel 7:466 lid 1 BW. Artikel 7:465 lid 4 BW.


In uitzonderingsgevallen kan de arts ervoor kiezen om het informeren van de gezagsdrager(s) (tijdelijk) achter­ wege te laten. Dit kan hij doen als hij ervan overtuigd is dat hij niet de zorg van een goed hulpverlener betracht als hij de gezagsdrager(s) direct zou informeren. Het belang van het kind is daarbij leidend. Van zo’n uit­zonderingssituatie kan bijvoorbeeld sprake zijn, als de veiligheid van het kind in gevaar komt door het infor­meren van de ouder(s).


Het kan zijn dat de gezag dragende ouders (of één van hen) weigeren om toestemming te geven voor een be­handeling van hun kind. Dit betekent niet dat er per definitie geen behan­deling van het kind kan plaatsvinden. De WGBO biedt een arts ruimte om het kind in bepaalde gevallen toch te behandelen. Hieronder geven we aan om welke gevallen dat gaat. Het belang van het kind is hierbij leidend."


Juist! Wanneer we nu al weten dat er meer kinderen klachten hebben en overlijden aan de prikjes dan aan de ziekte zelf dan is er geen belang en reden om preventief te vaccineren (oeps, gentherapie toe te passen). Zie mijn video's.

Daar komt bij dat in de media propaganda gezegd wordt dat tieners zelf mogen beslissen. Dit is onzin, trap daar niet in. Ouders zijn financieel verantwoordelijk tot kinderen op 'eigen benen' staan. Ook voor 15 en 16 jarigen betaal jij de rekeningen. Bij de farmaceutische industrie kun je niet aankloppen want die zijn van schadevergoeding gevrijwaard. Moet er niet aan denken, er mag niet één geval meer bijkomen waar een gezin ten ondergaat aan verdriet en achteraf spijt.

Wat is het verschil tussen vaccineren en een behandeling?

  1. Er komt geen arts aan te pas die je kind vooraf onderzoekt en meerdere testen afneemt.

  2. Er is geen arts betrokken die klachten interpreteert en een behandeling voorstelt.

  3. Een behandeling bestaat uit medicatie en leefstijl interventies, niet uit preventieve gentherapie.

  4. Preventief je gezondheid optimaliseren met voeding, leefstijl en voedingssupplementen is meer mijn 'way of life'.

  5. Vaccinaties zijn vrijwillige preventieve maatregelen, niet verplicht ook al doet de baas van je bijbaantje vervelend.

  6. Vaccinaties en gentherapie zijn zeker niet zonder risico's.

  7. Een leraar is opgeleid om les te geven, is niet de ouder die over de gezondheid van je kind gaat.

  8. Blijf voor je rechten opkomen. Vraag informed consent, ga in gesprek met een arts, leg het vast.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst - maar dat is voorbij.


Wat overblijft is een gebroken moederhart dat haar kind verloren heeft aan de hebzucht van de rijken der aarde die kikken op het ziek maken van jou en je nageslacht als verdienmodel. Depopulatie, trans-humanisme, traumatiseren, gaslighting het moedwillig neerhalen van de maatschappij, economie en vrijheid.


Eerst het trauma van het kijken naar de angstige gezichten in mondkapjes zonder gezichtsexpressie en stemherkenning. Terwijl kinderen leren van spraak, taal en gezichtsuitdrukking. Na de fase van spraak- en taalarmoede, ontnemen van frisse lucht en het inhaleren van toxische stoffen, schimmels en bacteriën vanuit het mondkapje breidt de angst dat je anderen kunt besmetten zich verder uit; ‘wat als ik het niet doe’? Wat gebeurt er als ik het prikje niet neem? Kan ik dan ooit nog wel deelnemen aan het sociale leven, met vrienden samen zijn, mijn opleiding afmaken? Straks een goede baan krijgen?

Kinderartsen die op je emotie werken.

Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), pleit ook voor vaccinatie van tieners tussen de 12 en 17 jaar. "De belangrijkste overweging is dat het significant werkt tegen de verspreiding van bijvoorbeeld de besmettelijkere deltavariant", zegt hij.

"In de laatste modellen is dat heel duidelijk", zegt kinderarts Illy. "Het is belangrijk om het virus onder de duim te kunnen houden." Daarnaast draagt de NVK-voorzitter nog een ander voor-argument aan. Namelijk dat het ook eerlijker is voor tieners dat ze niet bij alle vakanties, festivals en evenementen een negatief testresultaat moeten laten zien. "Terwijl kinderen onder de 12 jaar daar vrijgesteld van zijn en iedereen boven de 18 jaar zich wel kan laten vaccineren."

Het zwaard van Damocles wat boven het hoofd van tieners hangt.


Terwijl zij geen tot nauwelijks risico lopen en bewezen het virus niet overdragen want dat kan niet als je geen symptomen hebt. Hoe kun je iets overdragen wat je niet hebt!!! Een snotneus en een verkoudheid hebben we allemaal op zijn tijd ook valt dan je smaak weg, duik in je bed als je ziek bent en je bent er weer als het over is.


'All asymptomatic positive cases, repositive cases and their close contacts were isolated for at least 2 weeks until the results of nucleic acid testing were negative. None of detected positive cases or their close contacts became symptomatic or newly confirmed with COVID-19 during the isolation period'. LINK
“we could take comfort in our normal intuition that healthy people can get out and about with no risk to others.” LINK

Een gezond kind herstelt snel, dat is het trainen van het immuunsysteem en daar zijn geen prikjes voor nodig. Prikjes misleiden juist het immuunsysteem omdat het gehele natuurlijke virus vervolgens niet herkent kan worden. Je immuunsysteem herkent enkel de vreemde indringer als ziek zijn doorgemaakt is met koorts. Daarom heb je koorts want dan verbrand je de ziektekiemen en bouw je blijvende immuniteit op. Voor wat immuunlessen verwijs ik graag naar de video's van Pierre Capel, emeritus hoogleraar.

Hoe effectief is zo'n prik werkelijk?


LEES over de effectiviteit van het COVID vaccin.


Daar blijkt uit dat de Absolute Risico Reductie (ARRs) veel lager is als de farmaceuten zelf over hun producten aangeven. Hum... niet de eerste keer dat we dit horen!

"ARRs tend to be ignored because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1·3% for the AstraZeneca–Oxford, 1·2% for the Moderna–NIH, 1·2% for the J&J, 0·93% for the Gamaleya, and 0·84% for the Pfizer–BioNTech vaccines."

Mensen denk na, doe onderzoek en blijf in liefde met elkaar. Kom altijd voor je kinderen op. Zij mogen nooit het slachtoffer worden van een handje vol dwaaldenkers.


Lieve groet, Patricia Dijkema


172 views0 comments

Comments


bottom of page