BEHANDELPATRONEN

Met DAYSY kies jij ervoor om een zwangerschap te voorkomen of juist te plannen.
DAYSY meet jouw vruchtbare dagen en leert je menstruatiecyclus kennen.
DAYSY laat je binnen 60 seconden zien of je vruchtbaar bent of niet, met een betrouwbaarheid van 99,4%. Geheel natuurlijk, hormoonvrij en zonder bijwerkingen.

 

Please reload

Gezondheidspatronen volgens Gordon (11) voor Verpleegkundigen.

De elf gezondheidspatronen van Gordon (classificatiemodel)
De meeste verpleegkundigen en verzorgenden zijn nu wel op de hoogte van de elf gezondheidspatronen van Marjory Gordon. Hetzij via de opleiding, hetzij via de instelling. Veel instellingen hebben de theorie wel op de een of nadere manier verwerkt in de dagelijkse verzorging en verpleging van de patiënt door middel van de aanpassing van de anamnese of standaard verpleegplannen. De verpleegproblemen worden geclassificeerd in de gezondheidspatronen volgens Gordon. Hieronder volgt een korte uitleg van wat nu de gezondheidspatronen precies inhouden en met welke aandachtsgebieden binnen de diverse patronen rekening gehouden kan worden.
 
Gezondheidspatroon 1: Gezondheidsbeleving en Instandhouding
Dit patroon omvat datgene wat de cliënt van zijn gezondheid vindt en hoe hij voor zijn gezondheid zorgt. Het gaat dus om de manier hoe de cliënt zijn gezondheid beleeft en de relevantie daarvan voor zijn huidige en toekomstige activiteiten. Inbegrepen is ook het algemeen gezondheidsgedrag zoals: gezondheidsbevorderende activiteiten, preventieve maatregelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, het opvolgen van medische of verpleegkundige voorschriften en de medewerking aan nazorg.
Aandachtsgebieden
Gezondheidszoekend gedrag
Tekort in het gezondheidsonderhoud
Inadequate opvolging van de behandeling
Dreigende inadequate opvolging van de behandeling
Tekort in de gezondheidsinstandhouding
Dreigend tekort in de gezondheidsinstandhouding
Therapieontrouw
Dreigende therapieontrouw - Infectiegevaar
Gevaar voor letsel (trauma)
Vergifitigingsgevaar
Verstikkingsgevaar
Beschermingstekort
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 1 (Anamnese)
1. Hoe is uw gezondheid in het algemeen?
2. Bent u het afgelopen jaar ziek (verkouden) geweest, zo ja heeft u zich toen ziek gemeld?
3. Wat zijn de belangrijkste dingen die u doet om gezond te blijven?
(met inbegrip van familie en/of huismiddeltjes).
4. Rookt u, drinkt u, gebruikt u drugs, doet u aan zelfonderzoek ?
5. Ongevallen/ongelukken?.
(thuis, werk, verkeer).
6. Heeft u het altijd gemakkelijk gevonden om de voorschriften
van de arts of de verpleegkundige op te volgen ?
 
Gezondheidspatroon 2: Voeding/stofwisselingspatroon
Het voeding/stofwisselingspatroon omvat de opname van vocht en voedsel in verhouding
tot de fysiologische behoeften,
en ook de indicatoren van de plaatselijke (geografisch) aanwezige voedingsmiddelen. Inbegrepen zijn de individuele eet/drinkpatronen,
de dagelijkse eettijden, soorten en voedselvoorkeuren, en het gebruik van voedings-vitaminesupplementen.
Aandachtsgebieden
Voedingsteveel (of exogene zwaarlijvigheid)
Dreigend voedingsteveel (of dreigende exogene zwaarlijvigheid)
Voedingstekort
Ineffectieve borstvoeding
Borstvoedingonderbreking
Effectieve borstvoeding
Ineffectief zuigelingsvoedingspatroon
Ongecompenseerde Slikstoornis
Aspiratiegevaar
Veranderd mondslijmvlies
Vochttekort
Dreigend vochttekort
Overvulling
Huiddefect
Dreigend huiddefect
Decubitus
Weefseldefect
Dreigende temperatuurswijziging
Falende warmteregulatie
Hyperthermie - Hypothermie
Mogelijke vragen en Aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 2 (Anamnese).
1. Wat eet/drinkt u normaal? (soort/hoeveelheid)
2. Maakt u gebruik van aanvullende middelen? (vitamines, preparaten, tussendoortjes)
3. Hebt u de laatste tijd gewicht verloren/toegenomen? (hoeveel)
4. Is er de laatste tijd wat veranderd in uw lichaamslengte? (toe/afgenomen, hoeveel)
5. Voedsel of eten zijn daar dingen op aan te merken? (problemen, slikklachten, dieet, dieetproblemen)
6. Genezen wonden goed of slecht?
7. Huidproblemen : defecten, droog?
8. Problemen met het gebit?
 
Gezondheidspatroon 3: Uitscheidingspatroon
Het uitscheidingspatroon omvat de uitscheidingsfunctie van : darmen, blaas en de huid.
Aspecten zijn : regelmaat, het gebruik van laxantia,
of andere middelen om de ontlasting op te wekken,
Eventuele veranderingen of problemen wat tijd, manier, kwaliteit of kwantiteit
van de uitscheiding betreft. Ook eventuele hulpmiddelen vallen hieronder
(katheter, plaswekker, stoma-artikelen). Ook de manier hoe een gezin/buurt met het (huis)afval omgaat kan van belang zijn.
Aandachtsgebieden
Colon obstipatie
Subjectief ervaren obstipatie
Periodieke obstipatie
Diarree
Incontinentie van faeces
Verstoorde urine uitscheiding
Functionele incontinentie
Reflex incntintentie
Stress incontinentie
Urge incontinentie
Volledige urine incontinentie
Urineretentie
Mogelijke vragen en Aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 3 (Anamnese).
1. Uitscheidingspatroon van de ontlasting? (beschrijven).
2. Frequentie, vorm, consistentie, kleur, geur?
3. Pijn, ongemak, probleem onder controle, laxantia, huismiddeltjes ?
4. Uitscheidingspatroon van de urine ? (beschrijven).
5. Frequentie, hoeveelheid, geur, problemen, zo ja onder controle ?
6. Overmatige transpiratie, sterke transpiratiegeur ?
7. Bijzondere maatregelen of hulpmiddelen zoals : katheter blaasspoelen
 
Gezondheidspatroon 4: Activiteitenpatroon
Het activiteitenpatroon omvat het geheel van lichaamsbeweging, ontspanning, recreatie en vrijetijdsbesteding. Datgene wat dus energie kost.
Factoren die een belemmering zijn voor het:
gewenste of verwachte individuele patroon, zoals ; neuromusculaire functiestoornissen, benauwdheid, angina of benauwdheidklachten worden eveneens bij dit patroon opgetekend.
Tot slot maken de vrijetijdsbesteding en alle recreatieve activiteiten die de cliënt alleen of met anderen onderneemt deel uit van dit patroon. De nadruk ligt op activiteiten die van groot belang zijn voor de cliënt.
Aandachtsgebieden
Verminderd activiteitsvermogen
Dreigend verminderd activiteitsvermogen
Oververmoeidheid
Mobiliteitstekort
Dreigende inactiviteitsyndroom
Dreigende contracturen
Volledig persoonlijk zorgtekort
Zelfstandigheidstekort in wassen
Zelfstandigheidstekort in kleding of verzorging
Zelfstandigheidstekort in eten
Zelfstandigheidstekort in de toiletgang
Afwijkende groei of ontwikkeling in persoonlijke
zelfzorgvaardigheden/ontspanningstekort
Verminderd huishoudvermogen
Disfunctionele beademingsontwenning
Verminderd ademhalingsvermogen
Ineffectieve luchtwegreiniging
Ineffectieve ademhaling
Verstoorde gas uitwisseling
Verminderd hart minuut volume
Verminderde weefsel doorbloeding
Dysreflexie
Dreigende perifere neurovasculaire stoornis
Afwijkende groei en ontwikkeling
Vragen en Aandachtspunten Gezondheidspatroon 4. (Anamnese).
1. Voldoende energie voor gewenste/vereiste activiteiten?
2. Lichaamsbeweging, welke, hoe regelmatig?
3. Vrijetijdsbesteding, kinderen, spelactiviteit, Subjectief ervaren van de eigen vermogens tot gebruik van onderstaande codes :
Codes voor het functieniveau binnen de gezondheidspatronen.
Niveau 0 : Volledig vermogen tot persoonlijke zorg.
Niveau 1 : Heeft apparaten of hulpmiddelen nodig.
Niveau 2 : Heeft hulp of begeleiding van anderen nodig.
Niveau 3 : Heeft apparaten/hulpmiddelen en begeleiding nodig.
Niveau 4 : Is volledig van anderen afhankelijk.
* Eten,  Wassen, Toiletgang, Kleden, Verzorging uiterlijk, Algehele mobiliteit, Koken, Huishouden en Boodschappen doen.

Gezondheidspatroon 5: Slaap/rustpatroon
Het slaap/rustpatroon omvat het patroon van perioden van : slaap, rust en
ontspanning verspreid over het etmaal. Inbegrepen zijn ook de subjectieve belevingen van de kwaliteit en de kwantiteit van slaap en rust en de hoeveelheid energie en de eventuele hulpmiddelen zoals: slaapmedicatie en bepaalde gewoonten voor het slapen gaan.
Aandachtsgebieden
Verstoord slaap rustpatroon
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 5. (Anamnese).
1. Gewoonlijk goed uitgerust en klaar voor de dag na het ontwaken ?
2. Problemen met het inslapen, hulpmiddelen, dromen, nachtmerries of vroeg wakker ?
3. Regelmatige perioden voor rust en ontspanning ?
 
Gezondheidspatroon 6: Waarneming/cognitiepatroon
Het waarnemings-/cognitiepatroon omvat de zintuiglijke waarneming en de cognitieve functies. Inbegrepen zijn ook de kwaliteit van zien, horen, ruiken en proeven. Ook eventuele compensatiemechanismen of prothesen vallen onder dit patroon. Tevens de pijnzin en de omgang met pijn, het taalvermogen, oordeelsvermogen en besluitvorming worden onder dit patroon samengevat.
Aandachtsgebieden
Pijn
Chronische pijn
Tekort in de zelfbestrijding van oijn (acute en chronische)
Halfzijdige inattentie
Zintuigelijke overbelasting
Zintuigelijke onderbelasting
Ongecompenseerd zintuigtekort
Kennistekort
Verstoord denken
Ongecompenseerd korte termijngeheugen tekort
Dreigend cognitie tekort
Basisconflict
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 6. (Anamnese).
1. Slechthorend, gehoorapparaat?
2. Slechtziend, bril of contactlenzen? (wanneer was de laatste controle)(wanneer de laatste verandering in sterkte v/d glazen).
3. Verandering in geheugen en/of concentratievermogen?
4. Wel of geen moeite om beslissingen te nemen?
5. Gemakkelijk in staat om nieuwe dingen aan te leren?
6. Problemen?
7. Gevoeligheid, pijn zo ja wat doet u eraan ?
 
Gezondheidspatroon 7: Zelfbelevingspatroon
Hoe ziet de persoon zichzelf ? Het gaat om de ideeën van de eigen persoon.
De beleving van de eigen vaardigheden, het zelfbeeld, de eigen identiteit,
het gevoel van eigenwaarde en het algemene patroon van emoties. Ook de lichaamshouding, motoriek, het oogcontact, stem en spraakgebruik maken
deel uit van dit patroon.
Aandachtsgebieden
Vrees
Angst
Lichte angst
Matige angst
Hevige angst (paniek)
Anticiperende angst (licht, hevig en matig)
Re actieve depressie
Moedeloosheid
Machteloosheid (licht, matig en ernstig)
Geringe zelfachting
Chronisch geringe zelfachting
Verstoord lichaamsbeeld
Dreigende zelfverminking
Identiteitsstoornis
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 7. (Anamnese).
1. Hoe zou u zichzelf in het algemeen willen omschrijven,
meestal tevreden/ontevreden over zichzelf ?
2. Ondergaat uw lichaam veranderingen ?
3. Kunt u meer of minder dan vroeger, zo ja vindt u dat een probleem ?
4. Zijn er veranderingen in de manier waarop u zichzelf, of uw lichaam ziet (sinds uw ziekte) ?
5. Bent u vaak kwaad, geërgerd, angstig, ongerust, neerslachtig, niet in staat de situatie
in de hand te houden. Wat helpt dan ?
6. Verliest u de hoop wel eens ?
 
Gezondheidspatroon 8: Rollen/relatiepatroon
Het rollen/relatiepatroon omvat de belangrijkste rollen en de verantwoordelijkheden van de cliënt in zijn huidige levenssituatie en zijn familie,-gezin,-werk en sociale relaties met de bijbehorende verantwoordelijkheden. De tevredenheid van de cliënt en de eventuele verstoring van dat patroon.
Aandachtsgebieden
Anticiperende rouw
Disfunctionele rouw
Verstoorde rolvervulling

Onopgelost onafhankelijkheids/afhankelijksheidsconflict
Sociale afwijzing
Sociaal isolement
Inadequate sociale interactie
Afwijkende groei en ontwikkeling in sociale vaardigheden
Hervestigingssyndroom - gewijzigde gezinsprocessen
Ouderschapstekort
Dreigend ouderschapstekort
Ouderrolconflict
Zwakke ouder - kindhechting
Ouder - kindscheiding
Overbelasting van mantelzorger
Dreigende overbealsting van mantelzorger
Mantelzorgtekort
Verstoorde verbale communicatie
Afwijkende groei en ontwikkeling in communicatieve vaardigheden
Dreigend geweld
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 8 (Anamnese).
1. Samen of alleenstaand, familie/gezinsstructuur? (diagram, genogram).
2. Eventuele gezins- of familieproblemen die u moeilijk vindt?
3. Zijn er mensen (familie, gezin, anderen) afhankelijk van voor bepaalde dingen?
4. Indien relevant, hoe staan de familieleden, gezinsleden, anderen
tegenover ziekte/opname ?
5. Indien relevant, problemen met kinderen, moeite met de opvoeding?
6. Aansluiting bij een vereniging, club, andere sociale groep, goede vrienden?
7. Voelt u zich wel eens eenzaam? (hoe vaak).
8. Indien relevant, gaat het goed op het werk/school?
9. Indien relevant, is het inkomen voldoende genoeg om van rond te komen?.
10.Voelt u zich opgenomen/geïsoleerd in de omgeving waar u woont?
 
Gezondheidspatroon 9: Seksualiteit/voortplantingspatroon
Het seksualiteits/voortplantingspatroon omvat de seksuele relaties, seksualiteitsbeleving en het voortplantingspatroon. Maar ook de mate van (on)tevredenheid hiermee en de eventuele subjectieve beleving­ en/problemen. Bij de vrouw zijn ook de vruchtbaarheid, maturiteitsfase (premenopauze, overgang, postmenopauze) en eventuele subjectieve problemen van belang.
Aandachtsgebieden
Gewijzigde sexuele gewoonten
Seksueel dysfunctioneren
Verkrachtingssyndroom
Gecompliceerde vorm van verkrachtingssyndroom
Stille vorm van verkrachtingssyndroom
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 9. (Anamnese).
1. Indien relevant, leeftijd en situatie.
2. Bevredigende seksuele relatie(s), veranderingen, problemen.
3. Indien relevant, gebruik van anticonceptiva ? (problemen).
4. Vrouwen : wanneer begonnen met menstrueren, laatste menstruatie,
menstruatieproblemen, aantal bevallingen, zwanger.
 
Gezondheidspatroon 10: Stressverwerkingspatroon
Het stressverwerkingspatroon omvat de manier waarop iemand in het algemeen met problemen en stress omgaat. Inbegrepen zijn het vermogen persoonlijke crisis te doorstaan,
het mechanisme om iets het hoofd te bieden (coping), steun in familie of bij anderen en het subjectieve vermogen om macht over een situatie uit te oefenen.
Aandachtsgebieden
Ineffectieve coping (iets niet aankunnen)
Probleemvermijding
Defensieve coping
Ineffectieve ontkenning
Verminderd aanpassingsvermogen
Posttraumatische reactie
Gezinscoping - ontplooiingsmogelijkheden
Bedreigde gezinscoping
Gebrekkinge gezinscoping
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 10 (Anamnese).
1. Heeft u de afgelopen één à twee jaar grote veranderingen doorgemaakt in
uw persoonlijke leven cq crisis?
2. Met wie kunt u het beste over moeilijkheden praten, is die persoon ook beschikbaar?
3. Bent u over het algemeen ontspannen/gespannen, wat helpt het beste als u gespannen bent?
4. Gebruikt u bepaalde medicijnen, drugs of alcohol ter ontspanning?
5. Op welke manier gaat u grote problemen, (van welke aard dan ook) ter lijf, en heeft dat ook resultaat?
 
Gezondheidspatroon 11: Waarden/overtuigingspatroon
Het waarden/overtuigingspatroon omvat de waarden, normen doelstellingen
en overtuigingen (ook geestelijke) waarop iemand zijn keuzes en beslissingen maakt. Dus wat iemand belangrijk acht in het leven en of bepaalde normen, overtuigingen of verwachtingen ten aanzien van de gezondheid in zijn beleving botsen.
Aandachtsgebieden
Geestelijke nood
Zinsgevingsvragen
Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 11 (Anamnese).
1. Biedt het leven over het algemeen datgene wat u zoekt?
2. Belangrijke plannen voor de toekomst ?
3. Is godsdienst belangrijk voor u, zo ja put u er steun uit in moeilijke tijden ?
4. Indien relevant, bemoeilijkt uw opname hier u in bepaalde religieuze gebruiken ?

Bekijk ook.

  • Daysy Nederland
  • DaysyNL

CONTACT 

Gezondheidsvragen kunnen niet per email, telefoon of een app-je beantwoordt worden. 

Postadres:

Patricia Dijkema

Postbus 306

3830AJ  LEUSDEN

Bezoek bij gezondheid klachten een arts.

Kom je niet verder en zoek je een holistische benadering?

Maak dan een afspraak. DISCLAIMER

 

 

PUUR GEZIN© 2003 Patricia Dijkema