OVEREENKOMST

Patricia Dijkema is per 1 januari 2019 lid van Stichting GezondZorg http://www.gezondzorg.nl 

Algemene bepalingen betreffende de behandelovereenkomst en privacy.

 

Verwerken persoonsgegevens:

 • Volledige naam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer


Medische gegevens

Ik verwerk enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Aangezien ik geen contacten onderhoud met zorgverzekeraars, worden uw gegevens ook niet aan hen verstrekt.

De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming met derden worden gedeeld aan bijvoorbeeld partner, familie, (huis)arts of andere therapeut.

 
Financiële gegevens

Mijn boekhouder ontvangt geen kopie van uw dossier. De facturen die verwerkt worden in de administratie bevatten alleen uw naam en adresgegevens en het betaalde bedrag zodat ik ook aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Mijn facturatie programma en reserveringssysteem staan los van uw dossier. Het zijn 3 verschillende systemen met ieder een wachtwoord. Wanneer u een afspraak reserveert zet ik uw adresgegevens in het facturatie systeem. Uw dossier wordt enkel geopend voor consult doeleinden.

 

Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De periodieke opslag op een externe schijf wordt apart bewaard in een beveiligde ruimte. 

De wettelijke bewaartijd van medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard.


Recht op inzage

Uw dossier is digitaal. Na het consult krijgt u per post testuitslagen toegezonden met de eventuele bevindingen en adviezen zoals die besproken zijn tijdens het consult. De suppletie adviezen staan op de factuur en dienen betaald te zijn voor ze verzonden worden. Ik informeer u over de doseringen middels een papier bij de supplementen zending. De testuitslagen, bevindingen, adviezen en suppletieadviezen staan in uw digitale dossier opgeslagen.  

U heeft daarnaast uiteraard recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. 

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@patriciadijkema.nl

 

Bescherming data 

De persoonsgegevens die gewisseld worden bevinden zich in digitale vorm in het databestand van mijn PC. De computer is geborgd met een wachtwoord. Uw gegevens worden verstuurd via info@patriciadijkema.nl. Uw dossier wordt aangemaakt en bewaard in het Asyra programma wat alleen bereikbaar voor mij en beschikt over een wachtwoord.

 

Vastlegging gebruikers persoonsgegevens 

Aangezien ik de enige persoon ben die toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, hoeft hiervan geen lijst te worden bijgehouden. 


Datalekken 

Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van de privacygegevens dan meld ik dit onverwijld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek, ondanks alle voorzorgen, toch mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, neem ik uiteraard ook met u contact op.

 

Uw bijzondere rechten

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens en uw dossier, hoewel u dit eigenlijk zelf al in uw bezit heeft, ontvangen via e-mail. Indien u gebruik wilt maken van dit recht op inzage dan dient u dit schriftelijk te doen, voorzien van de datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening, gericht aan Patricia Dijkema. Na uw schriftelijke aanvraag te hebben ontvangen, ben ik verplicht u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te verstrekken. Voor het afgeven van deze informatie zal een kleine vergoeding worden gevraagd van €20,-. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u mij verzoeken om uw gegevens te verwijderen, te veranderen, aan te vullen of af te schermen. Hier is echter wel een voorwaarde aan verbonden, er moet wel worden aangetoond dat de gegevens zoals die worden gebruikt feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan aan mij gericht, voorzien van datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. Binnen vier weken moet ik op uw verzoek reageren. Wanneer ik weiger om uw gegevens te veranderen conform uw wens, dan moet ik dat met redenen motiveren en aan u kenbaar maken.

Delen van uw gegevens met derden zal nooit door mij gedaan worden, dan alleen op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Recht op indienen van een klacht

Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens, dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP). AP bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling zijn geen kosten verbonden. 

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behanderlingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Toelichting gezinssituatie

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk maar zeker wel aan te raden. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Wanneer gezaghebbende ouders na een echtscheiding in onderling conflict zijn dienen ze dat zelf kenbaar te maken aan de therapeut. De therapeut is geen intermediair tussen ex-echtlieden in geval van conflicten over de naleving van een omgangsregeling.

Nakomen van de afspraak

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen per mail info@patriciadijkema.nl , anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van medische informatie, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 

Privacy van de therapeut

Beeld- en/of geluidmateriaal opname tijdens consulten of overleg dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden. Publiceren van beeld-, geluid- of tekstmateriaal is verboden. Schade aan de praktijk werkwijze of therapeut zelf dient vergoed te worden en gerectificeerd naar de buitenwereld. Informatieve artikelen, audio- en videomateriaal op deze site genieten auteursrechten en zijn puur om informatie te verstrekken, geen vervanging van medisch handelen.

Toelichting behandelovereenkomst bij kinderen

 • 0 – 12 jaar volledig onder toestemming van beide ouders.

 • 12-16 jaar is ook toestemming van het kind nodig. Kind geeft mondelinge toestemming. Beide ouders tekenen.

 • 16 jaar en ouder, geen toestemming van ouders nodig. Kind tekent de behandelovereenkomst. Ouder tekent de overeenkomst ook omdat die financieel voor de consultkosten verantwoordelijk is.

De behandelovereenkomst bevat de volgende inhoud

Behandelingsovereenkomst d.d. ... - ... - ...

Naam cliënt : Geboortedatum : Straat en huisnummer : Postcode en Stad :

Naam Therapeut : Straat en huisnummer : Postcode en stad : Beroepsvereniging: Stichting GezondZorg

 

In het kader van de WGBO is het belangrijk om de cliënt op de hoogte te brengen van de voor behandeling benodigde interventies en de mogelijke verwijzingen naar de reguliere gezondheidszorg voor nader onderzoek of behandeling.

De therapeut verklaart de cliënt op de hoogte te hebben gebracht van de behandeling en / of het volgende advies.

De cliënt verklaart bij deze kennisgenomen te hebben van bovenstaand behandeling en / of advies.

Handtekening Therapeut ..................................

Handtekening Cliënt ..........................................

 • Daysy Nederland
 • DaysyNL

CONTACT 

Gezondheidsvragen kunnen niet per email, telefoon of een app-je beantwoordt worden. 

Postadres:

Patricia Dijkema

Postbus 306

3830AJ  LEUSDEN

Bezoek bij gezondheid klachten een arts.

Kom je niet verder en zoek je een holistische benadering?

Maak dan een afspraak. DISCLAIMER

 

 

PUUR GEZIN© 2003 Patricia Dijkema